استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

پیمایش، پایش، و پویش محیط لازمه ی گریز ناپذیر ، ادراک پذیری معنادار آینده ی زمان، و آینده پژوهی، و آینده پژوهی نیاز مدیریت استراتژیک است. این در حالی است که مدیریت آینده هم چون پلی مدیریت استراتژیک را به آینده پژوهی ارتباط می دهد. در پرتوِ "پیمایش، پایش و پویش "؛ می توان آینده ی نزدیک یا بخشی از حالِ بسیط زندگی را شناسایی کرد. این نوشتار بر آن است که با در دیدداشتِ این معنا و نگرشی اجمالی به آن، "متن" ی تحلیلی برای شناشایی آینده های محتمل در سال 1393 را فراروی دیدگانِ ما فراهم آورد.