سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی مهدی مطهرنیا، دانش آموخته ی دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه هاوایی؛ دارای دکترای آینده پژوهی از دانشگاه بین المللی امام خمینی "ره"، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و تهران مرکز ؛ کارشناس ارشد مسایل سیاسی و بین المللی، آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی؛ صاحب تالیفاتی چون: قدرت، انسان، حکومت؛ تبیین نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین الملل؛ باریخ شناسی سیاسی، آینده نگاری و آینده نمایی انقلاب اسلامی، درآمدی بر تحلیل پدیده های سیاسی؛ هویت، خشونت گریزی و توسعه پایدار، دیپلماسی عمومی امریکا در برابر ایران، و کارکرد رسانه های عمومی در جنگ های آینده http://motaharnia.mihanblog.com 2017-11-21T13:22:30+01:00 text/html 2017-10-07T04:30:44+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی اردوغان در تهران دنبال چه بود؟ http://motaharnia.mihanblog.com/post/1696 <div class="title_rutitr_body" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 710.719px; background: rgb(138, 90, 52); color: rgb(255, 255, 255); padding: 10px 7px 6px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: nassim-bold; padding-top: 10px; text-align: right; padding-right: 10px;">مهدی مطهرنیا در گفت و گو با فرارو تحلیل کرد</div><div class="title title_inline_styles" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 1px; padding-right: 10px; text-align: right;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 19px; margin: 0px; line-height: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://fararu.com/fa/news/331363/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 26px; line-height: 36px; font-family: nassim-bold;">اردوغان در تهران دنبال چه بود؟</a></h1></div></div><div class="news_body_lead" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 710.719px; padding: 11px 17px; background: rgb(244, 240, 231); font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 27px; font-family: iranSans; color: rgb(80, 44, 18);">به اعتقاد مطهرنیا، اردوغان در زمینه‌ای که نگرش او با غرب هم‌مصلحت است به لیبرالیسم گرایش پیدا می‌کند. هنگامی هم که مخاطرات ناشی از رویکرد لیبرالیستی موجبات فشارهای داخلی بر او را فراهم کند، جهت‌گیری‌های اقتداگرایانه و تمایل به شرق از به نمایش می‌گذارد.</div><div class="news_body_lead" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 710.719px; padding: 11px 17px; background: rgb(244, 240, 231); font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 27px; font-family: iranSans; color: rgb(80, 44, 18);"><img src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1396/7/12/342115_373.jpg" alt="اردوغان در تهران دنبال چه بود؟"></div><div class="news_body_lead" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 710.719px; padding: 11px 17px; background: rgb(244, 240, 231); font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 27px; font-family: iranSans; color: rgb(80, 44, 18);"><br></div> text/html 2017-10-07T04:24:39+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی آمریکا به دنبال کنترل هم‌زمان‌ داعش و ایران است http://motaharnia.mihanblog.com/post/1694 <div><br></div><div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; margin-bottom: 15px;"><div class="news_toolbar" style="box-sizing: border-box; width: 720px; padding-top: 5px; padding-bottom: 25px;"><div class="news_nav news_pdate_c col-sm-12 col-ms-15 col-xs-22" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(40, 40, 40); position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 240px;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);">تاریخ انتشار:&nbsp;</span>۱۰:۵۹ - ۰۷ مهر ۱۳۹۶</div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="news_tools col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 720px; margin-bottom: 18px;"><div class="news_path col-ms-10 col-xs-15" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 200px; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma;"><a href="http://www.rouydad24.ir/fa/archive?service_id=3" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-stretch: normal; line-height: normal;">سیاسی</a>&nbsp;»&nbsp;<a href="http://www.rouydad24.ir/fa/archive?service_id=3&amp;cat_id=64" style="box-sizing: border-box; outline: none; text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(228, 110, 12) !important;">برگزیده</a></div><div title="نسخه چاپی" class="news_print_botton" style="box-sizing: border-box; width: 17px; height: 16px; overflow: hidden; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/print.gif&quot;) no-repeat; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer;"></div><div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton" style="box-sizing: border-box; width: 16px; height: 16px; overflow: hidden; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/email.gif&quot;) no-repeat; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer;"></div><a title="ذخیره" class="news_save_botton" href="http://www.rouydad24.ir/fa/save/78806" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/save.gif&quot;) no-repeat; width: 14px; height: 14px; overflow: hidden; float: left; margin-right: 5px; cursor: pointer; display: block; margin-top: 1px;"></a><a href="http://www.rouydad24.ir/fa/news/78806/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#" class="news_size_down" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) 0px 0px no-repeat; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.rouydad24.ir/fa/news/78806/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#" class="news_size_reset" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -17px 0px no-repeat; width: 28px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><a href="http://www.rouydad24.ir/fa/news/78806/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#" class="news_size_up" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/text_resize.gif&quot;) -48px 0px no-repeat; width: 14px; height: 14px; float: left; margin-right: 3px; margin-top: 2px;"></a><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 720px; background: rgb(237, 248, 254); padding: 30px 23px 30px 22px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma, arial, helvetica; color: rgb(40, 41, 36); text-align: right;">مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌المللی در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴:</div><div class="title title_news" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: nassim-bold; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: right; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 16px; line-height: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://www.rouydad24.ir/fa/news/78806/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" style="box-sizing: border-box; outline: none; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 25px !important; line-height: normal !important;">آمریکا به دنبال کنترل هم‌زمان‌ داعش و ایران است</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 16px; font-family: tahoma, Arial; color: rgb(16, 58, 98); text-align: justify; margin-bottom: 10px;">مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌المللی تصریح کرد: مسئله‌ای که نیکی هیلی بیان می‌کند از یک داستان دیگر پرده برمی‌دارد و آن هم کنترل همزمان تهران و داعش در منطقه به خاطر برهم نخوردن توازن موجود قدرت در آن برله ایران است چرا که داعش در چهارچوب تحرکاتی حرکت می‌کرد که می‌توانست برای تهران در کناره مرزهای ایران خطری جدی و مشغولیتی خطرناک همراه با هزینه‌های بالا باشد.</div></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><br></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><br></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><br></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><img src="http://www.rouydad24.ir/files/fa/news/1396/7/7/61168_311.jpg"></div></div></div> text/html 2017-10-07T04:20:29+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی ارتباط-هوش-مصنوعی-با-سیاست-بخش-نخست/ http://motaharnia.mihanblog.com/post/1693 <h2 class="title" style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border-width: 3px 0px 1px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(226, 226, 226); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; font-stretch: normal; line-height: normal; letter-spacing: -0.05em; color: rgb(51, 102, 69);">ارتباط هوش مصنوعی با سیاست (بخش نخست)</h2><div id="stats" class="clearfloat" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 8px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; font-weight: bold; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, Georgia, serif, Arial, Tahoma; vertical-align: baseline; font-stretch: normal; line-height: normal;"><span class="left" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; float: right;">نگارش&nbsp;<a href="http://peace-ipsc.org/fa/author/admin/" title="Posts by IPSC-مرکز بین المللی مطالعات صلح" rel="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 69); text-decoration-line: none;">IPSC-مرکز بین المللی مطالعات صلح</a>&nbsp;در شهریور ۲۹, ۱۳۹۶ – ۶:۰۶ ق.ظ</span><span class="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; float: left;"><a href="http://peace-ipsc.org/fa/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/#respond" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 69); text-decoration-line: none;"></a></span></div><div class="entry clearfloat" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(226, 226, 226); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, Georgia, serif; vertical-align: baseline;"><img src="http://peace-ipsc.org/fa/wp-content/themes/arthemia-premium/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2017/09/artificial-intelligence-700x467.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;zc=1&amp;q=100" alt="ارتباط هوش مصنوعی با سیاست (بخش نخست)" class="left" width="150px" height="150px" style="margin: 0px 10px 5px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; float: right;"><div class="addtoany_share_save_container addtoany_content_top" style="margin: 16px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://peace-ipsc.org/fa/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa/" data-a2a-title="ارتباط هوش مصنوعی با سیاست (بخش نخست)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: 32px; touch-action: manipulation;"><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fpeace-ipsc.org%2Ffa%2F%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b7-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b5%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d9%2586%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25aa%2F&amp;title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20(%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA)" style="margin: 0px; padding: 0px 4px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 32px; font-family: inherit; vertical-align: middle; color: rgb(51, 102, 69); box-shadow: none; display: inline-block; cursor: pointer;"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_16_16.png" alt="Share" style="margin: 0px 10px 5px 0px; padding: 2px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; opacity: 1; overflow: hidden; width: auto; height: auto;"></a></div></div><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: center;"></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12pt; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">دکتر مهدی مطهرنیا</strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12pt; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">استاد دانشگاه و آینده پژوه سیاسی</strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12pt; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12pt; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">گذشته و حال هوش مصنوعی</strong></span></p><p dir="rtl" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline;">هوش مصنوعی(Artificial intelligence) یا هوش ماشینی در واقع برگرفته از الگوسازی برای مدیریت بهینۀ ماشین‌های موجود در حیات اجتماعی زندگی بشر با الگوی هوش انسان با عنوان یک مخلوق هوشمند هست که می تواند زمینه‌های ایجادی نوعی شبکه‌ی کنش را در حیات اجتماعی بشر بوجود آورد.</span><span id="more-9988" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: inherit; font-style: inherit;"></span></font></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 1.25em; font-family: &quot;Nassim Arabic Regular&quot;, tahoma, Helvetica; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12pt; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-size: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></strong></span></p><p dir="rtl" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;باید بپذیریم network theory یا تئوری شبکه ارتباطی امروزه در جهان تحت عنوان نظریۀ «شبکه‌ی کنش»، جهت گیری نوینی در بهره برداری از علم برای ایجاد شاخه‌ی نوینی در علوم اجتماعی است. این دیدگاه مدعی است که می‌تواند به گونه‌ای به مطالعات علمی بپردازد که رفتار اشیا را بخشی از شبکه‌ی اجتماعی ترسیم کند. به عبارت دیگر در رویکرد جدیدی که تحت عنوان نظریۀ کنش‌گر شبکه، یا شبکه‌ی کنش با علامت اختصاری ANT ((active network theory شناخته می‌شود و تا حدودی زیادی با عنوان یکی از جهت گیری نظریه‌های اجتماعی و پژوهش در باب نظریه اجتماعی در پرتو تغییر و تحولات کنونی جامعۀ بشر جلوه کرده است&nbsp; بر اساس فناوری‌های پیچیدۀ مدرن در حال تبدیل شدن به چیزی هست که من آن را « گوی بلورین Crystal balls» می‌نامم – در سال 2010 بود که از اتاق شیشه‌ای سخن گفتم و 2015 دیگر اتاق شیشه ای پاسخگو نبود – آماده می سازد. این نظریه خواه ناخواه از شاخۀ مطالعات علم تلقی می‌شود که رفتار اشیأ را بخشی از شبکه اجتماعی می داند. این نظریه حاوی یک رویکرد بین رشته‌ای یا حتی فرا رشته‌ای برای علوم اجتماعی و فناوری هست و نظریۀ شبکۀ کنش یا AMT نظریۀ کنشگر- شبکه از این جهت می‌تواند بین انسان، جوامع انسانی و بزرگ بشری و فناوری تحت عنوان محصول هوش انسانی به گونه‌ای ارتباط برقرار کند که بتواند هوش مصنوعی&nbsp; ایجاد کند.</font></span></p></div> text/html 2017-10-07T04:14:01+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی گوی بلورین http://motaharnia.mihanblog.com/post/1692 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="DSC_9009-0123" alt="مهدی مطهرنیا"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">#مطهرنیا : ‍ ‎ این در گوی بلورین و در نظریه رودرویی دانایی ملت ها در برایر قدرت دولت ها؛ قابل پیش بینی است كه جنبش های هویت خواهانه جدید به عنوان یكی از جلوه های نوین جنبش اجتماعی چهره نشان دهند. . برای جلو گیری از غافلگیری های استراتژیك باید " رادار آینده" را طراحی كرد.&nbsp;</font></div> text/html 2017-10-07T04:00:11+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی مقدمه رساله زمان (بخش نخست): http://motaharnia.mihanblog.com/post/1691 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مقدمه رساله زمان (بخش نخست):&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;باورواره ها ثابت نیستند: پارادایم ها آنچه را که مهم است نشان می دهند و در حل مسائل مهم به ما کمک کرده و قوانینی را که در حل مسائل موثرند، آشکار می سازند. باورواره ها به رغم میل من و شما، در شرف دگرش ها و دگرگونی های متفاوتی قرار می گیرند و ما را نیز به پیروی از این توالی های دگرگونی در بستر گشتارهای و گشتاورهای متفاوتی از تغییر قرار می دهند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باورواره های جدید را افراد جدید با افکار نو به وجود می آورند. برخی افراد بر این باورند که خلاقیت ویژگی‌ یا قابلیتی است که همه‌ی ما در کودکی و نوجوانی داشته‌ایم، اما به مرور زمان آن را از دست داده‌ایم. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند خلاقیت توانایی‌ای است که افرادی نادر دارای آن هستند و دیگران هیچ‌گاه قادر به کسب آن نیستند. افرادی نیز باور دارند که همه‌ی مردم خلاقیت دارند و تنها چیزی که نیاز دارند این است که آن را رشد دهند و فرصتی برای شکوفایی‌اش پیدا کنند. اما واقعا چه چیزی افراد خلاق را از دیگران متمایز می‌کند؟ این پرسش پاسخ هایی دارد که در اینجا منظور ما بیان آن ها نیست. اما؛ یک چیز مسلم است و آن این است که افراد خلاق هستند که به باورواره های نو و حتی بدیع، جان می بخشند و تأثیرات زیادی را از خود به جای می گذارند. معمولا ایده های جدید توسط کسانی که از خارج سیستم وارد آن می شوند و جزیی از مجموعه پارادایم های قبلی نیستند، به وجود می آیند. این اشخاص می توانند جوان یا پیر باشند، سن آنها مهم نیست، اما روشن است که آنان وابسته به پارادایم های پیشین نیستند. آن ها پرسش های بزرگ دارند. ریسک پذیر یا خطر پذیر هستند. علایق حقیقی اشان را دنبال می کنند. از محدوده ذهنی خود خارج می شوند. دیده بان هایی بسیار متبحر هستند. مانند عقاب محیط اطراف خود را می کاوند. بسیاری از هنرمندان و نویسندگان بزرگ گفته‌اند که خلاقیت در حقیقت توانایی وصل کردن نقطه‌هایی به یک‌دیگر است که دیگران شاید هرگز به فکر وصل کردن‌شان نیفتاده باشند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پیدایش باورواره ها پدیدارگونه و یگانه است. این مورد هشدار دهنده نیز هست. به نوعی در خود مقاومت دیگران، و حتی تقابل آن ها را به دنبال دارد. بیشتر مردم، هنگامی که خود را با ایده جدیدی مواجه می بینید، از پذیرش آن خودداری می ورزند؛ به طوری که رودرویی آن ها با این پدیده نو در آیین باورهایشان، می تواند به وضعیت ناپسندی تبدیل شود. در اینجا "فلج پارادایم"ی رُخ می دهد. فلج پارادایم یک بیماری ابدی در مسیر حصول اطمینان است. ابتلا به این بیماری بسیار آسان است و شماربسیاری از انسان ها، شرکت ها و موسسات توسط آن نابود شده اند. این در حالی است که گوناگونی تجربیات، بیش از هر چیز دیگر، برای خلاقیت حیاتی است. افراد خلاق دوست دارند چیزها را تغییر دهند، چیزهای تازه‌ای را تجربه کنند و از هر چیزی که زندگی را یکنواخت‌تر می‌کند، دوری کنند. کافمن می‌گوید: «افراد خلاق تنوع بیشتری در تجربیات‌شان دارند و عادت کردن قاتل گوناگونیِ تجربیات است».&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-10-07T03:55:22+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی مطهرنیا: ترامپ با طرح منع مهاجرت به دنبال تحمیل وجوب اقدامات دیگر به افکار عمومی آمریکاست http://motaharnia.mihanblog.com/post/1690 <h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin: 0px 0px 10px; font-size: 21px; line-height: normal; color: rgb(12, 53, 85); background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;">مطهرنیا: ترامپ با طرح منع مهاجرت به دنبال تحمیل وجوب اقدامات دیگر به افکار عمومی آمریکاست</h1><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;">تهران - ایرنا - کارشناس امور بین الملل در خصوص گسترش فهرست کشورهای مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا گفت: ترامپ با امنیتی کردن فضای درونی آمریکا در پرتو بهره برداری از عملیات تروریستی و مبارزه با داعش، به گسترش یک سپهر خبری و تعریف عملیاتی از آن در قالب این محدودیت ها اقدام می کند تا وجوب اقدامات دیگر در جهت تامین امنیت آمریکا و هزینه های ناشی از آن را به افکار عمومی مردم این کشور تحمیل کند.</h3><div><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960709/82681796/n82681796-71900355.jpg"></div><div><br></div><blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 0px; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238); background: rgb(249, 249, 249); color: rgb(51, 51, 51); outline: none !important;"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;"><br></h3></blockquote> text/html 2017-10-07T03:53:39+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی مطهرنیا در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد: ترامپ به دنبال بایکوت پرونده کوبا/حذف راهبردهای به جا مانده از اوباما ادامه دارد http://motaharnia.mihanblog.com/post/1689 text/html 2017-10-07T03:49:04+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی ایران و قدرت ذاتی آن؛ فرصت‌سوزی یا فرصت‌آفرینی http://motaharnia.mihanblog.com/post/1688 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ایران و قدرت ذاتی آن؛ فرصت‌سوزی یا فرصت‌آفرینی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">مهدی مطهرنیا*</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">ایران در كنار سابقه تاریخی و حوزه فرهنگی و تمدنی هزاره‌ای خود كه این سرزمین را به تمدنی بزرگ در میان تمدن‌های هزاره‌ای تاریخ بشری تبدیل كرده، در میان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ در شكل‌دهی به هندسه جهانی آینده قدرت، دارای ژنوم ژئواستراتژیک و کد ژئوپلتیک بسیار بالایی است،&nbsp;</font></div> text/html 2017-10-07T03:42:03+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی کتاب «آینده قدرت» تألیف «دکتر مهدی مطهرنیا» http://motaharnia.mihanblog.com/post/1687 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کتاب «آینده قدرت» تألیف «دکتر مهدی مطهرنیا» (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ تحلیل‌گر مسائل سیاسی و آینده‌پژوه سیاسی اجتماعی) به همت انتشارات «دانش پرور» روانه بازار نشر شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/10/03/3/2593758.jpg" alt="آینده قدرت "></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(96, 96, 96); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">کتاب «آینده قدرت» تألیف مهدی مطهرنیا، تحلیلگر بین‌الملل و آینده‌پژوه سیاسی به همت انتشارات دانش گستر -پرور - روانه بازار نشر شد.</span></div><div class="full-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به گزارش&nbsp;<a class="saba-backlink" href="http://www.mehrnews.com/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;">خبرنگار مهر</a>، به راستی قدرت چیست؟ آیا می توان تعریفی جامع و بنیادین برای آن بیان کرد تا با دستیابی به آن بتوانیم شاحه های مختلف قدرت را تفکیک نمائیم؟ آیا قدرت تنها در برخورد آگاهانه انسانها آنگاه که سلطه و کنترل اعمال و رفتار یکی توسط دیگری منظور است معنی می یابد؟ آیا در اصل، قدرت تنها در نزد انسان یافت می گردد؟ یا به عبارت صحیح تر آیا قدرت تنها ابزاری مختص انسان است و قائم به موجودیت آدمی است؟ آیا قدرت را می توان تنها در مناسبات متقابل میان انسانها و در راه پر پیچ و خم ارتباطات ملل مختلف محدود و محصور نمود؟</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عناصر قدرت چیست؟ منشأ قدرت از کجاست؟ و منابع آن چه می باشد؟ چه تفاوتی میان قدرت، نفوذ، اقتدار و سلطه وجود دارد؟ و ارتباط میان این مفاهیم ـ در صورت وجود افتراق میان این واژه ها ـ چگونه است؟ قدرت سیاسی چه مکانیسمی دارا می باشد و چه تعریفی برای آن می توان بر مبنای معرفه «قدرت» بیان نمود؟ آینده قدرت به کدامین جهت تمایل دارد؟ فرپندار ـ سناریو ـ های رودرروی قدرت در سطح زیرین و زبرین مفهوم قدرت کدام است؟</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.3px;"><font size="3" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این پرسشها&nbsp;مباحثی است که در&nbsp;کتاب آینده قدرت، تألیف مهدی مطهرنیا&nbsp;بررسی شده است.</font></p></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-10-07T03:25:38+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی سفر اردوغان وكرامت قومی كردها در ایران http://motaharnia.mihanblog.com/post/1686 <div style="text-align: justify;"><font size="4">https://t.me/Mmotaharnia</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">سفر اردوغان وكرامت قومی كردها در ایران</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">مهدی مطهرنیا*</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">اردوغان به عنوان شخصیتی تعریف شده در ساختار قدرت ترکیه جدید برای خود تعریفی جدای از تعریف موجود در ادبیات منطقه قائل است. شخص اردوغان به عنوان یک انسان فعال در اریکه سیاسی دهه اخیر ترکیه تلاش دارد خود را به عنوان یک رهبر کاریزماتیک در آنکارا به تثبیت رسانده و زمینه‌های تاثیرگذاری آنکارا به عنوان پایتخت اصلی ترکیه جدید و با جهتگیری نو‌عثمانی را شکل دهد.&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-05T09:51:44+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی گسل شدیدی درآموزش عالی وجود دارد http://motaharnia.mihanblog.com/post/1685 <br><div class="news_detail_menu"><div> </div><br></div><div class="news_detail_body"><div class="ndb_main"><div class="ndb_detail"><div class="ndb_header">کد خبر: <span id="News_Id">۱۹۶۸۵۱</span> | تاریخ : <span id="ContentPlaceHolder1_newsdetail_PubDate">۱۳۹۶/۶/۱۴</span> - شماره: <span id="ContentPlaceHolder1_newsdetail_PubNO">3411</span> </div></div><div class="ndb_body"><span class="newsrootitr"><span id="ContentPlaceHolder1_newsdetail_lblRooTitr"></span> </span> <h1 class="newstitr"><span id="ContentPlaceHolder1_newsdetail_lblTitr">گسل شدیدی درآموزش عالی وجود دارد </span> </h1><div style="text-align: justify; padding-top: 10px;"><span class="newsbody"><span id="ContentPlaceHolder1_newsdetail_lblBody"><p dir="RTL">مهدی مطهرنیا در گفت‌وگو با «آرمان»:</p><p dir="RTL"><strong>گسل شدیدی درآموزش عالی وجود دارد</strong></p><p dir="RTL">توسعه کشور بدون اهمیت‌دادن به علوم انسانی محال است</p><p dir="RTL">روحانی فردی شجاع را به‌عنوان وزیر علوم معرفی کند</p><p dir="RTL"><strong>آرمان- محمد ایمانی: </strong>هنوز وزیرعلوم از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی نشده است. درحالی که نتیجه رویکرد و نوع خاص مدیریت دولت‌های نهم و دهم در دانشگاه همچنان قابل مشاهده است، دولت روحانی در یک‌سال نخست خود گام‌های بلندی در جهت احیای دانشگاه برداشت، اما پس از استیضاح رضا فرجی‌دانا و روی کار آمدن محمد فرهادی، حرکت پرشتاب کند شد و بسیاری از اساتید و کنشگران دانشگاهی رضایت چندانی از این کندی نداشتند. وزارت علوم برای دولت دوازدهم نیز تبدیل به چالشی اساسی شده و هنوز این وزارتخانه بلاتکلیف است. مهدی مطهرنیا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم در این‌باره به مصاحبه با «آرمان» پرداخته که با هم می‌خوانیم.</p></span></span></div></div></div></div> text/html 2017-09-05T08:39:40+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی مهدی مطهرنیا گفت‌وگو با فرارو بررسی کرد "اختلاف" در جریان اطلاح‌طلبی چقدر جدی است؟ http://motaharnia.mihanblog.com/post/1681 <div class="title_rutitr_body"><div class="rutitr" style="text-align: right; padding-right: 10px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">مهدی مطهرنیا گفت‌وگو با فرارو بررسی کرد</font></div><div class="title title_inline_styles"><h1 class="title" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><a href="http://fararu.com/fa/news/327277/اختلاف-در-جریان-اطلاح‌طلبی-چقدر-جدی-است">"اختلاف" در جریان اطلاح‌طلبی چقدر جدی است؟ </a></font> </h1></div></div><div class="news_body_lead"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> فرض کنید که به جای جریان اصلاح‌طلب یک جریان اقتدارگرا قرار داشت. آیا فعالان این جریان واقعا به همین شکل رفتار می‌کردند؟ خیر. زیرا جریان‌های اقتدارگرا اعتقادی به گفت‌وگو ندارند و در چنین مواقعی در پشت پرده و کاملا با رویکرد بالا به پایین رفتار می‌کنند </font></div><div class="row"><div class="news_pdate_c"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۷ شهریور ۱۳۹۶</font></div><div class="news_tools"> <font size="4" face="Mihan-Koodak"><a class="news_size_down" href="http://fararu.com/fa/news/327277/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#"> </a></font> <font size="4" face="Mihan-Koodak"><a class="news_size_reset" href="http://fararu.com/fa/news/327277/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#"> پ </a></font> <font size="4" face="Mihan-Koodak"><a class="news_size_up" href="http://fararu.com/fa/news/327277/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#"> </a></font></div><div class="body" style="padding: 20px; text-align: justify;"><div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">فرارو-</span> یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اختلاف‌ها در جریان اصلاح‌طلب صرفا در دیدگاه و برنامه‌ریزی خلاصه می‌‍شود و این به هیچ عنوان منجر به اختلاف در هدف یا شکاف در این جریان نمی‌شود. اینکه می‌گویم برنامه رقبا است به معنی این است که آنها با استفاده از رسانه‌های خود در تلاش هستند که این را در افکار عمومی جا بی‌اندازند که اصلاح‌طلب‌ها تا حدی با یکدیگر اختلاف دارند که در هدف هم مشترک نیستند.</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img title="اتحاد در اختلاف" class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="اتحاد در اختلاف" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1396/6/4/335202_891.jpg" width="492" height="261"></div></div></div> text/html 2017-09-05T08:27:44+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی مطهرنیا: آمریکا ننگ خروج از برجام را بر پیشانی خود نخواهد پذیرفت http://motaharnia.mihanblog.com/post/1680 <h2 class="widget-title headerTools" id="breadCrumbsContainer"><span><span class="socialContainerNewsPreview pull-left "><a href="http://plus.google.com/share?url=http://iscanews.ir:80/news.aspx?id=830982" target="_blank"> </a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://iscanews.ir:80/news.aspx?id=830982" target="_blank"> </a> <a href="http://twitter.com/home?status=http://iscanews.ir:80/news.aspx?id=830982" target="_blank"> </a> </span> </span> </h2><p class="rutitr fontSize11em color_orange4" id="Content_rutitr">در گفتگو با ایسکانیوز؛</p><h1 class="titr fontsize15em margin-bottom10 Content_title" id="Content_title" itemprop="name">مطهرنیا: آمریکا ننگ خروج از برجام را بر پیشانی خود نخواهد پذیرفت</h1><div class="color_grey" id="divMiladiDate" style="display: none;" itemprop="datePublished">9/2/2017 9:35:00 AM</div><div class="clearfix"><div class="color_grey pull-right" id="Content_publishdate"> شنبه 11 شهریور 1396 - 09:35</div><div class="newsTools pull-left"> </div></div><div class="NewsText clearfix"><div class="clearfix"><div class="col-sm-6 pull-left nopad margin-right10 " id="divNewsImage"><img title="" class="img-responsive" id="Content_img" alt="مطهرنیا" src="http://iscanews.ir/Media/Image/1395/05/23/636066905465958328.jpg" itemprop="image" width="437" height="336"></div><h3 class="lid fontSize13em" id="Content_lid" align="justify"><font size="5">یک کارشناس مسائل بین الملل گفت:آمریکا، ننگ خروج از برجام را بر پیشانی خود نخواهد پذیرفت؛علی رغم این که بارها ترامپ بر این نکته تاکید داشته است</font></h3></div></div> text/html 2017-09-05T08:23:46+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی چیزی بیش از مرثیه لازم است http://motaharnia.mihanblog.com/post/1679 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این روزها واژه تسلیت، مرثیه سرایی‌ها و مراسم‌های عزاداری گوناگونی در سراسر کشور برای دانش آموزان هرمزگانی و هموطنان جنوب کشورمان درحال برگزاری است. بسیاری از فعالان اجتماعی، سیاستمداران، مسئولان کشوری و حتی مقامات لشگری در باب این موضوع سخن می‌گویند و بحق ناراحتی خود را در قالب جملات گوناگون بر صفحات کاغذ جاری می‌سازند. <br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak">https://t.me/Mmotaharnia</font></div> text/html 2017-09-05T08:17:44+01:00 motaharnia.mihanblog.com مهدی مطهرنیا کاشانی – تئوری های ششگانه در گستره ی شکل دهی به آینده رسانه ها http://motaharnia.mihanblog.com/post/1678 برای مطالعه به لینک اصلی در سایت سیمرغ باریخ مراجعه فرمایید . <br>سپاسگزارم. <br>