تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - مطالب ابر ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:دوم بهمن 96-15:20

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه  
  ﻣﻬﺪی ﻣﻄﻬﺮﻧﻴﺎ*   ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻌﻤﺘﻲ
 ﭼﻜﻴﺪه    در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ )ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، رادﻳﻮ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻧﻔﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. 110ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا ﺳﻴﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﻠﻊ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن، آزﻣﻮن ﻫﺎی آزاد از ﺗﻮزﻳﻊ )ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ   دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻣﻴﺰان 9,11ﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎری  دارای ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 7,12 ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪ ای ﻓﺮﺿﻴﺎت،  ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  
 
  واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :رﺳﺎﻧﻪ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ، ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ. 

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه